Een nieuwe manier van leren voor het basisonderwijs

Maak een eigen uitvinding en bepaal zelf hoe je dat doet met de OntdekApps over Techniekkunst en Mediakunst!

De OntdekApp is een serie web-based applicaties over TechniekKunst en MediaKunst, bedoeld voor kinderen vanaf 9 jaar. Klassikale startactiviteiten prikkelen de nieuwsgierigheid en dagen kinderen uit om individueel of in groepjes te gaan experimenteren en ontdekkingen te doen. De kennis en vaardigheden die zo spelenderwijs worden opgedaan kunnen zij doelgericht inzetten voor het maken van een uitvinding. De rol van de leerkracht is het observeren en begeleiden van de kinderen om hen te stimuleren en te motiveren.

 • Kinderen leren spelenderwijs door zelf dingen te doen, te maken en op te zoeken.

 • Binnen de applicatie kunnen kinderen gericht informatie opzoeken op internet (afgebakende omgeving, de kinderen gaan niet ‘dwalen’). Opgedane kennis en vaardigheden worden direct in praktijk gebracht door het maken van een eigen uitvinding.

 • Tijdsinvestering voor school en leerkracht is bijzonder laag waardoor er ruimte is om kinderen optimaal en individueel te begeleiden.

 • De OntdekApp laat kinderen ruimschoots oefenen met alle 21e eeuwse vaardigheden.

 • Kinderen bepalen zelf hoe ze de OntdekApp gebruiken waardoor de intrinsieke motivatie en het plezier in het ontdekken bijzonder hoog is.

 • De OntdekApp is uitgebreid getest en mede vormgegeven door kinderen en is geschikt voor elk niveau.

 • De applicatie is ontwikkeld voor gebruik op tablets, maar werkt ook heel goed op vaste computer en digibord.

 • Er wordt gebruik gemaakt van relatief goedkope materialen die ruim voor handen zijn.
  Doe-bladen met heldere instructies zijn vanuit de applicatie te printen.

 • Kinderen kunnen door middel van een eigen code ook thuis met de OntdekApp werken.

   

De OntdekApp is een nieuwe manier van leren voor het basisonderwijs gericht op TechniekKunst en MediaKunst, bedoeld voor kinderen vanaf 9 jaar. Deze serie applicaties werkt op elk computersysteem (bij voorkeur tablets) mits internet aanwezig is.

De OntdekApp is ontwikkeld met als uitgangspunt de kinderen die deze gaan gebruiken. Door uit te gaan van hun manier van denken en werken krijgen zij de mogelijkheid om op hun eigen wijze kennis tot zich te nemen.
De OntdekApp sluit aan bij de verschillende leerstrategieën van kinderen. Door het sterk visuele aanbod en uitleg d.m.v. iconen, video/- animaties en auditieve elementen kunnen ook kinderen met een taalmoeilijkheid zonder problemen aan de slag. Zowel thuis als in de klas kan met de OntdekApp gewerkt worden.

Verdere ontwikkeling van de OntdekApp is in volle gang. Op dit moment zijn er twee OntdekApps over TechniekKunst klaar, een derde wordt nog ontwikkeld. Ook komen er binnenkort drie OntdekApps over MediaKunst. Verder wordt er gewerkt aan een uitbreiding naar gebruikers vanaf 6 jaar.

Ontdekkend leren is moeilijk in schoolverband te organiseren, maar wel bijzonder belangrijk. De OntdekApp maakt dat anders. De tijdsinvestering van school en docent is bijzonder laag, waardoor er ruimte is om de kinderen optimaal, individueel te begeleiden. Ook in een volle klas. Kinderen leren spontaan, waardoor de intrinsieke motivatie en betrokkenheid erg groot is: het principe van leerling gestuurd leren. Kinderen werken zelfstandig waardoor de onderwijstijd ook efficiënt wordt gebruikt.

Wetenschap & Techniek en Kunst worden hierbij ingezet als middel om creatieve ontwikkeling en probleemoplossend vermogen te stimuleren. Een gereedschap dat kinderen leren beheersen en vervolmaken.

Kinderen worden gestimuleerd om te denken en te doen als kunstenaars. Dat wil zeggen dat zij de ruimte krijgen om op een niet lineaire manier met de OntdekApp te werken, net zoals dat gaat bij een creatief proces waarbij flink wat zijwegen worden genomen om dingen uit te proberen, te ontwikkelen, te veranderen, weg te gooien, opnieuw te bezien, meer informatie te vergaren om verder te komen…
Van nature hebben kinderen de neiging om op deze manier te werken. De OntdekApp biedt deze mogelijkheid. Een breed aanbod moedigt kinderen aan om eigen combinaties te maken en eigen ontdekkingen te doen. De vaardigheden en kennis die ze binnen de OntdekApp opdoen worden direct ingezet voor het maken van een uitvinding, oftewel een oplossing zoeken voor een probleemstelling. Diversiteit in uitkomsten en gevonden oplossingen zijn het resultaat.

Vanaf 2020 wordt Wetenschap en Techniek een verplicht vak op de basisschool. De OntdekApp is hier op gericht. Alle 21e eeuwse vaardigheden komen aan bod evenals de kerndoelen: (2, 4, 23, 32), 42, 44, 45, 54, 55. De activiteiten en de methode die in de OntdekApp worden aangeboden, zijn uitgebreid individueel en klassikaal getest samen met leerkrachten en leerlingen.

De applicatie is een goed middel om thuis en school te verbinden. Kinderen werken op school, maar kunnen thuis verder gaan. Ze kunnen overleggen, nemen materialen mee en kunnen andere materialen toevoegen. In de praktijk is gebleken dat kinderen dat ook inderdaad doen.

De kinderen zijn en blijven eigenaar van hun proces. Het feit dat ze zelf keuzes kunnen maken en hun eigen voortgang monitoren en bijstellen (middels een procesformulier) ontwikkelt hun zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel.
Omdat er verschillende manieren zijn om de OntdekApp te gebruiken kan elke leerling zijn eigen leerstrategie bepalen wat betekent dat niemand buiten de boot valt. Op school wordt vaak maar één methode gehanteerd, maar dat hoeft niet altijd de methode te zijn die het beste aansluit bij de belevingswereld van het kind. Met de OntdekApp kiest het kind zijn eigen methode.

Algemene informatie, de uitleg en experimenten worden via het digibord klassikaal behandeld. Kinderen starten allemaal met dezelfde kennis. Daarna kunnen zij zelfstandig op een tablet met de OntdekApp aan het werk. Zij bepalen zelf hoe ze werken en wanneer ze een uitvinding willen maken. Alle proefjes, ontdekkingen en ideeën kunnen zij bijhouden in een portfolio. Om een inzicht te verkrijgen in hun eigen werkproces vullen zij zelf na elke activiteit het formulier ‘ZO WERK IK!’ in. Aan de hand daarvan kan een kind zelf bepalen wat de volgende stap is.
De leerkracht fungeert hierbij als coach, stelt vragen in plaats van antwoorden te geven en stimuleert kinderen steeds verder te gaan.

Er wordt gebruik gemaakt van relatief goedkope en voor handen zijnde materialen. Doe-bladen zijn te printen vanaf de site evenals de evaluatieformulieren ‘ZO WERK IK!’.

De applicatie is web-based, dat wil zeggen dat er wi-fi aanwezig moet zijn. Desondanks blijven de kinderen binnen de applicatie, ook als ze via de OntdekApp extra informatie via wikikids, YouTube etc. opzoeken.
De systeemvereisten staan op de INFORMATIE pagina vermeld.

 

De OntdekApp is bedoeld voor kinderen vanaf 9 jaar. In een later stadium is het ook voor kinderen vanaf 6 jaar. Elke school kan na aanmelding en betaling de OntdekApp in de klas gebruiken. Dit kan zowel individueel op tablets als klassikaal via het digibord. De school wordt een inlogcode verstrekt waarmee leerkrachten toegang hebben tot het afgesloten gedeelte van de site die hen zo goed mogelijk begeleidt in het gebruik van de applicatie en waar de benodigde formulieren kunnen worden gedownload. Kinderen kunnen zonder code aan de slag zodat ze ook thuis verder kunnen werken.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op via het formulier.