De makers 
Concept en ontwerp: Marcel Fraij | hemelsteen 
Technische realisatie: René van der Waals | DingenBedenkers

Uitgever: Stichting FluXus, centrum voor de Kunsten Zaanstad

Er wordt verwezen naar de volgende bronnen: Google, proefjes.nl, Knutsellab.nl, Wikipedia, Wikikids, Esakids, Het Klokhuis en ntr SchoolTV/clipphanger, Vimeo, YouTube en Wise Bits.

De makers en de uitgever kunnen op generlei wijze aansprakelijk gehouden worden voor enige schade of letsel die voortvloeit uit onjuiste informatie en/of toepassing en gebruik van deze applicatie en de bijbehorende werkbladen, formulieren en voorgeschreven materialen en gereedschappen.

De makers en de uitgever zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s die zijn gelinkt aan, of afgeleid van deze applicatie.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de gegevens van deze applicatie en de bijbehorende werkbladen en formulieren. De makers en de aan hen verwante relaties zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van computervirussen voortvloeiend uit de toegang en gebruik van de applicatie en eventueel daaraan gelinkte websites.

Er mag niets worden overgenomen (gekopieerd, zowel analoog als digitaal) van deze applicatie zonder vooraf schriftelijke toestemming te vragen en te verkrijgen. Het intellectueel eigendom ligt bij de makers. Dit geldt niet voor Creative Commons-bronnen. Deze worden aangegeven met cc.

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie door derden. Websites waar naar doorverwezen wordt zijn geen onderdeel van de applicatie OntdekApp; de applicatie is webbased en verwijst alleen door. De makers en de uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van deze websites.

De inhoud van de applicatie OntdekApp en de site is met de grootste zorg samengesteld. We hebben geprobeerd rechthebbenden te achterhalen en in te lichten. Als u denkt dat een bepaalde vermelding van eigenaar en copyright onjuist of onvolledig is, kunt u contact opnemen met de makers (info@ontdekapp.nl).

De makers en de uitgever behouden zich het recht voor om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen aan de applicatie, en de applicatie (tijdelijk) buiten gebruik te zetten.

De makers en de uitgever behouden zich het recht voor om de informatie in op de website van de OntdekApp (inclusief de tekst van deze voorwaarden) te allen tijde te wijzigen.

De applicatie OntdekApp en website van de OntdekApp en alle hier op gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met de OntdekApp en de website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

U kunt OntdekApp helpen eventuele fouten te corrigeren door uw bevindingen te sturen naar: info@ontdekapp.nl.